บล็อกThai007 บล็อกไอที ความรู้ใหม่ๆ

บล็อกมีสาระ ดาวน์โหลด download ฟรี

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 61 วิชาการศึกษา

วิชาการศึกษา
1. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานงานของตำแหน่งครูผู้ช่วย (พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา บริหารจัดการชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง)
2. ข้อใดเป็นบริการต่างๆ ของการแนะแนวในโรงเรียน (บริการคัดกรอง บริการรุ้จักนักเรียนรายบุคลล บริการสอนเสริม บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก)
3. ในการพัฒนาหลักสูตรใครมีบทบาทสำคัญที่สุด (ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร)
4. นักเรียนใช้ความรู้ เขียนออกมาเป็น มายเม็บ ได้ (วิเคราะห์ สังเคราะห์)
5. พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ เด็กที่เริ่มคิดอย่างมีเหตุผลและย้อนกลับได้ คือเด็กวัยใด
6. บรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนคือบรรยากาศแบบใด
7. บรรยากาศที่ทำให้นร. เกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จในงานที่ทำ คือบรรยากาศแบบใด
8. ข้อใดคือตัวแปรอิสระ (วิธีสอน ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน)
9. ความหมายของการวิจัยคืออะไร
10. การพาหมูป่าออกจากถ้ำ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านใด
11. วิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยแบบใด (เชิงปฏิบัติการ)
12. การเสริมแรงเป็นของใคร
13. ถ้าต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะเสริมแรงแบบใด (ทุกครั้ง ตามจำนวนครั้ง ตามช่วงเวลา)
14. การใช้สือและเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับอะไรมากที่สุด (จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้)
15. ออกแบบอย่างไรดีสุด (สีสันหลากหลาย ข้อความสั้น กะทัดรัด ดึงดูดความสนใจ ใช้ตัวหนังสือจำนวนมาก)
16. เอกสารที่ใช้สื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง คือเอกสารหลักฐานชนิดใด
17. สอบวัดความก้าวหน้า สอบย่อย เพื่ออะไร
18. อาชีพครูมีลักษณะเด่นตามทฤษฎีพหุปัญญา แบบใด (มิติสัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติวิทยาร่างกายและการเคลื่อนไหว)
19. หลักสำคัญการวางแผนพัฒนาหลักสูตรคืออะไร
20. แหล่งเรียนรู้ทางเจตคติ (ถ้ำนางนอน)
21. แบบเรียนกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว (CAI)
22. บทบาทของผู้สอนเกี่ยวกับการจัดห้องเรียน (จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน)
23. เครื่องมือรู้จักผู้เรียน (ระเบียนสะสม)
24. การจัดการเรียนรู้แกนกลางที่เน้นน้อยสุด (การประเมินผลการเรียนปลายภาค)
25. ความคิดรวบยอด (รวบรวมคุณสมบัติต่างมาไว้ด้วยกัน)
26. หลักสูตรแกนกลาางการนำไปใช้ (เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
27. ครูผู้ช่วย (ออกแบบการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)
28. ค่า p r (0.20<p<0.80 , 0.50<r<1.00
29. ข้อใดคืองานวิชาการ
30. มาตรฐานต่ำแหน่ง การจัดการการศึกษา ข้อใดถูก
31. หลักการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน วิเคราะห์ คืออะไร (ความมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้)
32. พฤติกรรมพุทธิพิสัย ข้อใดที่เป็นการคิดวิเคราะห์ (เก็บรักษาประสบการณ์ ที่ได้จากการรับรู้, การแยกแยะ มองเห็นความสัมพันธ์, จับใจความสำคัญ แสดงออกแบบคาดคะเน, การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆโดยอาศัยความรู้)

 

ภาค ข. วิชาการศึกษา สอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2561 (จะมาอัพเดตเรื่อยๆ นะคะ) กดไลค์ กดแชร์ไปได้เลยจ้า ( ? งด copy นะคะ ?)
? เฉลยอาจจะไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะเราไม่สามารถรู้มุมมองของคนออกข้อสอบได้ ?
1. เสริมแรง (ตอบ สกินเนอร์)
2. แบบที่ใช้สื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ตอบ ระเบียนสะสม)
3. เพียเจต์ (ตอบ 7-11 ปี)
4. ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก (ตอบ 0.20-0.80,0.20-1.00/ข้อ ก.)
5. ความคงเส้นคงวา (ตอบ ความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง)
6. ความหมายวิจัย (ตอบ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์)
7. แฟ้มสะสมผลงานมีเพื่อ (ตอบ ดูพัฒนาการ)
8. สื่อที่ใช้ได้ทั่วโลก (ตอบ Moocs)
9. งานวิจัยในชั้นเรียน เป็นงานวิจัยแบบไหน (ตอบ เชิงปฏิบัติการ)
10. ผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตร ถ้าจำไม่ผิด (ตอบ ผู้สอน)
11. ข้อใดตัวแปรอิสระ (ตอบ วิธีสอน)
12. การวัดหมายถึงอะไร (ตอบ ใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ …..)
13. ผู้สอนคนเดียวรวมทุกวิชา (ตอบ สอดแทรก)
14. การสังเกตแบบใดไม่ให้รู้ตัว (ตอบ แบบมีส่วนร่วม)
15. ครูนำแบบฝึกหัด มาใช้เป็นข้อสอบอีกครั้ง
เป็นการวัดอะไร (ตอบ ความรู้ ความจำ)
16. แหล่งเรียนรู้กับเจตคติของมนุษย์ (ตอบ วิถีชีวิต)
17. ครูมีพหุปัญญาด้านใดมากที่สุด (ตอบ มนุษยสัมพันธ์ )
18. ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่าง (ตอบ ประหยัด)
19. บรรยากาศที่กระตุ้นให้กำลังใจ (ตอบ ท้าทาย)
20. เด็กติดถ้ำหลวงสอดคล้องกับคุณลักษณะข้อใด (ตอบ จิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการทำงาน)
21. ปรัชญาการแนะแนว คือข้อใด (ตอบ เคารพศักดิ์ศรีนักเรียน)
22. วิธีที่รู้จักนักเรียนน้อยสุด (ตอบ ทดสอบ)
23. Mind-mapping เป็นการคิดแบบใด (ตอบ สังเคราะห์)
24. ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ตอบ การศึกษานอกระบบ)
25. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอนให้นักเรียนรู้ตนเองรู้จักแก้ปัญหา (ตอบ แนะแนว)
26. ห้องเรียน Smart. Classroom คือห้องเรียนอะไร (ตอบ.ห้องเรียนอัจฉริยะ)
27. บรรยากาศที่ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด (ตอบ บรรยากาศที่มีอิสระ)
28. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการประเมินตามหลักสูตร 51 น้อยที่สุด (ตอบ ประเมินปลายภาค)
29. บรรยากาศห้องเรียนทางจิตวิทยา (ตอบ สร้างแรงจูงใจ)
30. ครูทำอย่างไรให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ (จัดบอร์ดแสดงผลงาน)
31. ข้อใดเป็นสมมติฐานการวิจัย
ที่ให้ข้อความมาว่า การอ่านแบบเรียนรวมกลุ่มกับเรียนปกติ (ตอบ สูงกว่า)
.
.
(ปล. เฉลยอาจไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเราไม่ใช่คนออกข้อสอบ)

เว็บThai007.com รถตู้ ตารางเวลาวินรถตู้ บล็อกไอที อ่านวันพีช sitemap

Comments are currently closed.