บล็อกThai007 บล็อกไอที ความรู้ใหม่ๆ

บล็อกมีสาระ ดาวน์โหลด download ฟรี

การศึกษา

ครูผู้ช่วย 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.

ครูผู้ช่วย 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. 1. กรุงเทพมหานคร http://gg.gg/biohv 2. กระบี่ http://gg.gg/bim3q 3. กาญจนบุรี http://gg.gg/bij64 4. กาฬสินธุ์ http://gg.gg/bima3 5. กำแพงเพชร http://gg.gg/biose 6. ขอนแก่น http://gg.gg/bikta 7. จันทบุรี http://gg.gg/bijwq 8. ฉะเชิงเทรา http://gg.gg/bijko 9. ชลบุรี http://gg.gg/biktp 10. ชัยนาท http://gg.gg/binst 11. ชัยภูมิ http://gg.gg/bij5d 12. ชุมพร http://gg.gg/bio8z 13. เชียงราย http://gg.gg/bik08 14. เชียงใหม่ http://gg.gg/bilvg 15. ตรัง http://gg.gg/binij 16. ตราด http://gg.gg/bijjn 17. ตาก More

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 61 วิชาการศึกษา

วิชาการศึกษา 1. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานงานของตำแหน่งครูผู้ช่วย (พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา บริหารจัดการชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง) 2. ข้อใดเป็นบริการต่างๆ ของการแนะแนวในโรงเรียน (บริการคัดกรอง บริการรุ้จักนักเรียนรายบุคลล บริการสอนเสริม บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก) 3. ในการพัฒนาหลักสูตรใครมีบทบาทสำคัญที่สุด (ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร) 4. นักเรียนใช้ความรู้ เขียนออกมาเป็น มายเม็บ ได้ (วิเคราะห์ สังเคราะห์) 5. พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ เด็กที่เริ่มคิดอย่างมีเหตุผลและย้อนกลับได้ คือเด็กวัยใด 6. บรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนคือบรรยากาศแบบใด 7. บรรยากาศที่ทำให้นร. เกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จในงานที่ทำ คือบรรยากาศแบบใด 8. ข้อใดคือตัวแปรอิสระ (วิธีสอน ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน) 9. ความหมายของการวิจัยคืออะไร 10. การพาหมูป่าออกจากถ้ำ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านใด 11. วิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยแบบใด (เชิงปฏิบัติการ) 12. การเสริมแรงเป็นของใคร 13. ถ้าต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะเสริมแรงแบบใด (ทุกครั้ง ตามจำนวนครั้ง More

เฉลยข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย61 เฉลยข้อสอบครุผู้ช่วย 61 2561 ข้อสอบกรณีทั่วไป

-การอุทธรณ์ มติสิ้นสุด ที่ กคศ -คูปองครู ได้ทุกคน คนละ10000บา ต่อต่อปี งบประมาณ -การจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับ ส่วนกลาง เขตพื้นที่ ปริญญาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล -ประเพณีที่ไม่ใช่วิถีชีวิต ต้องตอบ ตักบาตรเทโว (โกนผมไฟ นี่วิถีชีวิต นะครับ) โครงการประชารัฐสวัสดิการฯ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง -โค้ชเอกเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง ว่า ถึงผู้ปกครองเด็กๆ ทุกคน ตอนนี้เด็กๆ สบายดีกันครับ มีพี่ๆ ทีมงานดูแลเป็นอย่างดี ผมขอสัญญาว่า จะดูแลเด็กๆ ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และขอกราบขอโทษผู้ปกครองด้วยครับ? อันนี้แสดงถึงความรับผิดชอบนะครับ -วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2561 ผลการวิจัย คนไทยมีปัญหาด้านการอ่าน -ตามความสนใจ คือการเรียน ตามอัธยาศัย -การไหว้3อย่าง ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ ไหว้พระรัตนตรัย อันนี้ต้องใช้กราบ โจทย์ที่ถามหลักคำสอน ของรัชกาลที่9 เกี่ยวกับการเอื้อเฟือ ตรงกับคุณธรรมใด ตอบ เมตตา ซึ่งแปลว่า More

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

  การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548   การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา?มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเท่านั้น ระเบียบฯ นี้?ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ ความพยาบาท การลงโทษจะต้องคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา?พ.ศ.2548 ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้กำหนดความประพฤติที่ต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษา ไว้ดังนี้ หนีเรียน/ออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์?สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น? เป็นต้น อำนาจในการลงโทษได้เพียง?4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน?ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง More

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

? สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศเพื่อจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้นเพื่อให้การบริการ และการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษาจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๑พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ?พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑? มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ ?คนพิการ? หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นๆ ?ผู้ดูแลคนพิการ? หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ ?แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล? (IEP) หมายความว่า แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ?เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก? More

รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เปิดรับครูอัตราจ้าง เบอร์โทร โรงเรียน เบอร์โทร รร.

เบอร์โทร โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ รร รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย ครูธุรกิจ ประกาศรับสมัคร นักเรียน แผนที่โรงเรียน แผนที่ รร มีชั้นไหนบ้าง รับสมัครนักเรียน ม1 ม4 ป1 ป6 ป5 ประถม มัธยม ค่าเทอม แพงไหม จำนวนนักเรียน มีกี่ห้อง จำนวนนักเรียน รับครูอัตราจ้าง ครูคอม ครูวิทย์ ครูคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ พลศึกษา ดนตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิชาบัญชี สุขศึกษา คหกรรม การเดินทางไปโรงเรียน สพม.1 รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปี 2560 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 18 โรงเรียน (รวม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา More

สรุป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

โหลดคลิกที่นี่   #สรุป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ สรุป พระราชบัญญัติแห่งชาติ สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 สรุปพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ppt สรุป พร บ การ ศึกษา แห่ง ชาติ 2542 pdf สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2560 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 doc พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 เว็บThai007.com รถตู้ ตารางเวลาวินรถตู้ บล็อกไอที อ่านวันพีช sitemap

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2562 2563 2564 2565 ภาค ก. ภาค ข. วิชาชีพ วิชาการศึกษา

คลิกที่เพื่อโหลดไฟล์แนวข้อสอบ ครบทุกหน้า ไม่ต้องซื้อไปหนังสือเลย ที่นี่เรารวบรวมมาให้จนครบ   ติวสอบครูผู้ช่วย 2561 ภาค ก 2562 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 61 62 63 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 2562 ตารางติวสอบครูผู้ช่วย 2561 2562 ติวสอบครูผู้ช่วย 61 62 ข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 พร้อมเฉลย 2562 พร้อมเฉลย ติวสอบครูผู้ช่วย 61 62 ภาค ก ติวสอบครูผู้ช่วย 62 2562 ติวสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข. วิชาชีพ วิชาการศึกษา เว็บThai007.com รถตู้ ตารางเวลาวินรถตู้ บล็อกไอที อ่านวันพีช sitemap

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน———————–พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ?พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖? มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ More

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรฐานวิชาชีพครู ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกําหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม นั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกําหนดสําหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะด้านและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กําหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือการกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยกับการประพฤติตนของ More

สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาวิชาการศึกษา

สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาวิชาการศึกษา ประถม คิดเวลาเรียนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 มัธยม คิดเวลาเรียน รายวิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 พิจารณาเลื่อนชั้น คำนึกถึง วุฒิภาระ และความรู้ความสามารถผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว รู้จักตัวเอง / กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญตน กิจกรรมนักเรียน พวกลูกเสือ มุ่งเน้นพัฒนาระเบียบวินัข บำเพ็ญประโยชน์ ความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกัน รับผิดชอบ แก้ปัญหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรแกนกลาง51 มี31สาระแกนกลาง 55มาตรฐาน / คณิตไม่มีสาระทักษะและกระบวนการทางคณิต คณิตมี3สาระ7มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ มี4สาระ10มาตรฐาน/ การงานอาชีพมี 2สาระ2มาตรฐาน ถูกวิทยาศาสตร์ดึงสาระเทคโนโลยีไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท มีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน /หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโดยสถานศึกษา -ผอ รร ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ More

สรุปสาระสำคัญ:พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 79? ก? วันที่ 23? ธันวาคม? 2547โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 24? ธันวาคม? 2547 มาตรา 1 การเรียกชื่อ พรบ.นี้ มาตรา 2 ให้ใช้บังคับวันถัดจากประกาศ มาตรา 3 การยกเลิก พรบ. 2523 พ.ศ . 2547 มาตรา ๔ ?ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่น “ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา More