บล็อกThai007 บล็อกไอที ความรู้ใหม่ๆ

บล็อกมีสาระ ดาวน์โหลด download ฟรี

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาวิชาการศึกษา

สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาวิชาการศึกษา ประถม คิดเวลาเรียนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 มัธยม คิดเวลาเรียน รายวิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 พิจารณาเลื่อนชั้น คำนึกถึง วุฒิภาระ และความรู้ความสามารถผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว รู้จักตัวเอง / กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญตน กิจกรรมนักเรียน พวกลูกเสือ มุ่งเน้นพัฒนาระเบียบวินัข บำเพ็ญประโยชน์ ความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกัน รับผิดชอบ แก้ปัญหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรแกนกลาง51 มี31สาระแกนกลาง 55มาตรฐาน / คณิตไม่มีสาระทักษะและกระบวนการทางคณิต คณิตมี3สาระ7มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ มี4สาระ10มาตรฐาน/ การงานอาชีพมี 2สาระ2มาตรฐาน ถูกวิทยาศาสตร์ดึงสาระเทคโนโลยีไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท มีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน /หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโดยสถานศึกษา -ผอ รร ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ More

สรุปสาระสำคัญ:พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 79? ก? วันที่ 23? ธันวาคม? 2547โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 24? ธันวาคม? 2547 มาตรา 1 การเรียกชื่อ พรบ.นี้ มาตรา 2 ให้ใช้บังคับวันถัดจากประกาศ มาตรา 3 การยกเลิก พรบ. 2523 พ.ศ . 2547 มาตรา ๔ ?ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่น “ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา More