บล็อกThai007 บล็อกไอที ความรู้ใหม่ๆ

บล็อกมีสาระ ดาวน์โหลด download ฟรี

แนวข้อสอบ

สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาวิชาการศึกษา

สรุปแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาวิชาการศึกษา ประถม คิดเวลาเรียนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 มัธยม คิดเวลาเรียน รายวิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 พิจารณาเลื่อนชั้น คำนึกถึง วุฒิภาระ และความรู้ความสามารถผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว รู้จักตัวเอง / กิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญตน กิจกรรมนักเรียน พวกลูกเสือ มุ่งเน้นพัฒนาระเบียบวินัข บำเพ็ญประโยชน์ ความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกัน รับผิดชอบ แก้ปัญหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม หลักสูตรแกนกลาง51 มี31สาระแกนกลาง 55มาตรฐาน / คณิตไม่มีสาระทักษะและกระบวนการทางคณิต คณิตมี3สาระ7มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ มี4สาระ10มาตรฐาน/ การงานอาชีพมี 2สาระ2มาตรฐาน ถูกวิทยาศาสตร์ดึงสาระเทคโนโลยีไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท มีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน /หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโดยสถานศึกษา -ผอ รร ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ More